ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คว้า 3 รางวัล จากการนำเสนอผลงาน PULINET ครั้งที่ 13

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference) ภายใต้กรอบแนวคิด “Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move-ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566  ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live) จำนวน 3 รางวัล รายละเอียดดังนี้

🏆 รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management: IM)
รางวัลระดับชมเชย จากผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบติดตามหนังสือซ่อม โดย นางสาวไผททิพย์ ทับทอง, นายรัชชานนท์ รัตนะ, นายรักเผ่า เทพปัน และนางจันทร์จิรา ไชยศักดิ์
👉 https://drive.google.com/file/d/1TlhaCxGRf_MuutA8-FmnV2cbJa2EK9KI/view

🏆 รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management: OM)
รางวัลระดับชมเชย จากผลงาน เรื่อง ระบบติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ศูนย์บรรณสารและสีอการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย นายนภสินธุ์ งามการ และนายรุ่ง ผู้ค้าขาย
👉 https://drive.google.com/file/d/1tHFXGCr6uu2nWVdTDdJ97vh-1pfZvFKO/view

🏆รางวัลระดับชมเชย จากผลงาน เรื่อง ระบบการจัดเก็บข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : MFU Library Satisfaction Survey System โดย นางสาววิภาดา ดวงคิด, นางสาวณชญาดา แต้มรู้, นางดาวนภา สุยะนนท์ และนายนภสินธุ์ งามการ
👉 https://drive.google.com/file/d/1ILpcqAfaH3HessAdaUJBj8EbJKUo9R1F/view

การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 มีผลงานจากสำนักหอสมุด และศูนย์สารสนเทศต่างๆ
ในประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอ รวมทั้งหมด 109 ผลงาน โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ และปีหน้า ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 ที่จังหวัดเชียงรายต่อไป.