ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมหัวข้อ “การสืบคันข้อมูลการจัดการข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรม

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. ทางห้องสมุดได้จัดการอบรมหัวข้อ “การสืบคันข้อมูลการจัดการข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรม (Data search and organization, format for reference writing)” ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาแพทย์บูรณาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา 2502311 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับกายภาพบำบัด จำนวน 60 คน เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและเครื่องมือค้นคว้าวิจัย ที่ห้องสมุดจัดหาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม