รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน พิธีเปิด M-Learning Space

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน พิธีเปิด M-Learning Space
ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 2
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.

* สามารถขอรับชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์
ชั่วโมงทุนการศึกษา กยศ. และ กรอ. ได้

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM89_PfDEb76MpfMSj5ve0ykVdAHwHaQysksrQVrU7n9Uy3w/viewform