วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่

วิสัยทัศน์

“แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในอาเซียน”

ค่านิยม (Core Value)

มีจิตบริการ (Service Mind) ทำงานเป็นทีม (Team Spirit)

SMART LIBRARY

 • SMART Services                 การให้บริการที่เป็นเลิศ
 • SMART Management        การบริหารจัดการที่ทันสมัย
 • SMART Adaptability          การเรียนรู้และปรับตัว
 • SMART Resources              การมีทรัพยากรที่ทันสมัย หลากหลาย
 • SMART Teamwork                การมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ

พันธกิจ

 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ ทันสมัย
 2. วิเคราะห์ จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีมาตรฐาน
 3. บริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 4. สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
 5. ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
 6. ทำหน้าที่เป็นหอจดหมายเหตุและหอประวัติของมหาวิทยาลัย
 7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพห้องสมุดแก่ชุมชน

ภาระหน้าที่

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการที่สนับสนุน ความเป็นเลิศ ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในด้านการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบบการบริหารจัดการ และการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการดำเนิน การแสวงหา วิเคราะห์ การจัดระบบ และการบำรุงรักษา ให้บริการ ทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ  และเป็นแหล่งรวบรวมบริการสืบค้น เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย