ดาวนภา สุยะนนท์
Daonapa Suyanon

ผู้อำนวยการ
0 5391 6317

รุ่ง ผู้ค้าขาย
Rung Pukakay

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ
0 5391 6305

รุจิรดา ชุ่มแก้ว
Rujirada Chumkaew

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
0 5391 6311