รุจิรดา ชุ่มแก้ว
Rujirada Chumkaew

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
0 5391 6311

ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์
Danut Chaiyasit

บรรณารักษ์, วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
0 5391 6319

จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ
Jutarut Malavilas

บรรณารักษ์, งานจัดซื้อ และงานบริจาคหนังสือ
0 5391 6320

พิชญา สาจันทร์
Pitchaya Sachan

บรรณารักษ์, งานสนับสนุนการค้นคว้า/วิจัย
0 5391 6332

ไผททิพย์ ทับทอง
Pathaithip Tuptong

บรรณารักษ์, วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
0 5391 6337

ภัทรวรรณ สิขิวัฒน์
Pattarawan Sikiwat

เจ้าหน้าที่บริหาร, งานจัดซื้อและวิเคราะห์ทรัพยากรภาษาจีน
0 5391 6310

ปวีณา หมื่นปัญญา
Pavena Muenpanya

พนักงานธุรการ, งานจัดเตรียมทรัพยากรก่อนให้บริการ
0 5391 6337

สายรุ้ง สุตะวงค์
Sairung Sutawong

พนักงานธุรการ, งานจัดเตรียมทรัพยากรก่อนให้บริการ
0 5391 6320

รัชชานนท์ รัตนะ
Ratchanont Ratana

พนักงานธุรการ, งานอนุรักษ์ทรัพยากร / งานบริการพื้นที่ M-Learning Space
0 5391 6310