รุ่ง ผู้ค้าขาย
Rung Pukakay

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ
0 5391 6305

สายกัญญา แสนโคตร
Saikanya Sankote

เจ้าหน้าที่บริหาร, งานรับรองมาตรฐาน / งานควบคุมภายในและความเสี่ยง
0 5391 6316

เสาวณี กันทา
Saovanee Kanta

เจ้าหน้าที่บริหาร, งานเลขานุการ / งานประชุม
0 5391 6316

รสกร แก้วจินดา
Rossakorn Kaewjinda

เจ้าหน้าที่บริหาร, งานการเงิน และจัดซื้อจัดจ้าง
0 5391 6315