โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้าง

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แบ่งฝ่ายงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

 1. ฝ่ายเลขานุการและธุรการ
 2. ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
 3. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ
 4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีและมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมีคณะกรรมการประจำและจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ

 ภาระหน้าที่หน่วยงานภายใน ทั้ง 4 ฝ่าย มีดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการและธุรการ

เป็นสำนักงานบริหารกลางของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจหลัก ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว โดยแบ่งภาระหน้าที่เป็น 6 งานย่อย ดังนี้

 • งานธุรการ
 • งานงบประมาณและแผนงาน
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุและครุภัณฑ์
 • งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาและการรับรองมาตรฐาน

2. ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ

รับผิดชอบในการแสวงหา คัดเลือก จัดหา และวิเคราะห์เนื้อหา จัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ได้แก่ หนังสือ ตำรา เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อโสตทัศนศึกษา ฐานข้อมูล และสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดทำเครื่องมือช่วยค้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นหาสารสนเทศ ตลอดจนดูแลในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ แบ่งภาระหน้าที่เป็น 5 งานย่อย ดังนี้

 • งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ
 • งานวิเคราะห์และจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
 • งานจัดทำรายการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
 • งานอนุรักษ์ทรัพยากรสารนิเทศ
 • งานจดหมายเหตุ

3. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

รับผิดชอบในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ตามความต้องการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความพึงพอใจในการใช้บริการ และประเมินคุณภาพของการให้บริการ ด้วยวิธีการต่าง ๆ แบ่งภาระหน้าที่เป็น 6 งานย่อย ดังนี้

 • งานบริการทรัพยากรสารนิเทศและสื่อการศึกษา
 • งานตอบคำถามช่วยการค้นคว้าและวิจัย
 • งานฝึกอบรมและส่งเสริมการรู้สารนิเทศ
 • งานบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม ห้องมัลติมีเดีย และพื้นที่การเรียนรู้
 • งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 • งานข้อมูลท้องถิ่น

4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำหน้าที่ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันสมัย และประสานความร่วมมือการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานกลาง ตลอดจนการบำรุงรักษาการทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

 • งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
 • งานพัฒนาและดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • งานพัฒนาระบบออนไลน์