ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ​ 1​ จากการประกวดนวัตกรรมฯ มฟล. ประจำปี พ.ศ.2565

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ​ 1​ จากการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากผลงานเรื่อง ระบบจัดเก็บข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยมีคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ คุณณชญาดา แต้มรู้​ หัวหน้าฝ่ายบริการฯ คุณนภสินธุ์ งามการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ และคุณวิภาดา​ ดวงคิด​ บรรณารักษ์​ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ณ ห้องประชุมดอยตุง สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยในปีนี้มีผลงานจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวด รวมทั้งหมด 18 ผลงาน ทั้งนี้ระบบจัดเก็บข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์บรรณสารฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่จำแนกตามสำนักวิชา และสาขาวิชา/หลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม