ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการและการดำเนินการสำนักงานสีเขียวกับ สำนักหอสมุดกลาง มจพ.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 50 คน ในการศึกษาดูงาน หัวข้อ ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการให้บริการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และหอประวัติของมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพัฒนาการให้บริการต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม