ศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ มฟล.

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 160 คน ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนางสาวณชญาดา แต้มรู้ และนางสาวสุนทรีย์ พีระพาณิชย์ เป็นวิทยากรแนะนำการสมัครสมาชิก การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่างๆ ของห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา