งานพัสดุ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์บรรณสารฯ เรื่อง ระบบบริหารจัดการพัสุดุและครุภัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. บุคลากรงานพัสดุ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ของศูนย์บรรณและสื่อการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์และ ควบคุมครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานต่อไป