ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม MFU Book Fair 2023

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2023 และมอบรางวัล Smart User 2023 ให้แก่ นางสาวชวัลลักษณ์ ถมประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีสถิติการยืมหนังสือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดขึ้น โดยมีคะแนนรวมมากที่สุดในรอบปีงบประมาณ 2566

หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมพบนักเขียน นวนิยาย…สู่ละครดัง “มาตาลดา” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชลธิดา ยาโนยะ ผู้ใช้นามปากกา “ณัฐณรา” มาพูดคุยและเล่าถึงประสบการณ์การเขียนอิสระ การสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในงานเขียน และพลังในการขับเคลื่อนงานเขียนเมื่อหมดไฟ ถัดมาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังได้ซักถามนักเขียนในประเด็นต่าง ๆ และคุณชลธิดา ยาโนยะ ได้มอบผลงานเรื่องไตรฉัตร ให้กับผู้ที่ซักถามทุกท่าน ลำดับสุดท้าย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเขียน และถ่ายรูปร่วมกัน