ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ เรื่อง “การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ให้แก่บุคลากร​ของศูนย์บรรณสารฯ​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การให้บริการด้วยใจรัก การแต่งกายและการวางตัวให้เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ เอกกวีร์ วินิจเขตคำณวน อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มฟล. เป็นวิทยากร ซึ่งพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนได้รับความรู้ และจะนำไปปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม