สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการระบบครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 – 14:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงาน ได้ต้อนรับอาจารย์และบุคลากรจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อการศึกษาของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม