รหัสการเข้าใช้งาน Turnitin Originality Check Class#12

(English below)
ประกาศ!!!!
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาที่ต้องการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัย ขณะนี้ Class Originality Check Class#11 หมดอายุแล้ว นักศึกษาสามารถติดต่อขอ “Class ID” และ “Enrollment password” สำหรับ Class Originality Check Class#12 ได้ที่ http://library.mfu.ac.th/turnitin/request.html

หมายเหตุ: ใช้ “Lamduan Mail” หรือ “MFU Mail” เท่านั้น ในการสร้างรหัสเข้าใช้งาน และการขอรหัสเข้าใช้งาน Class Originality Check Class#12

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม email : sangduan@mfu.ac.th
++++++++++++++++++++++

Announcement!!!
Originality Check Class#11 that has expiredand has become read-only.If you would like to check plagiarism, Please request “Class ID” and “Enrollment password” at http://library.mfu.ac.th/turnitin/request.html.

Remark: You only use “Lamduan Mail” or “MFU Mail” for create account and request access to Class Originality Check Class#12.

If you would like more information please send email to sangduan@mfu.ac.th