รหัสการเข้าใช้งาน Turnitin Originality Check Class#12

(English below) ประกาศ!!!! อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาที่ต้องการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัย ขณะนี้ Class Originality Check Class#11 หมดอายุแล้ว นักศึกษาสามารถติดต่อขอ “Class ID” และ “Enrollment password” สำหรับ Class Originality Check Class#12 ได้ที่ http://library.mfu.ac.th/turnitin/request.html หมายเหตุ: ใช้ “Lamduan Mail” หรือ “MFU Mail” เท่านั้น ในการสร้างรหัสเข้าใช้งาน และการขอรหัสเข้าใช้งาน Class Originality Check Class#12 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม email : sangduan@mfu.ac.th ++++++++++++++++++++++ Announcement!!! Originality Check Class#11 that has expiredand has become read-only.If you would like to check plagiarism, Please request “Class ID” and “Enrollment password” at http://library.mfu.ac.th/turnitin/request.html. Remark: You only use “Lamduan Mail” or “MFU Mail” for create account and request access to Class Originality Check Class#12. If you would like more Read more

กิจกรรม Special Night (22 ต.ค. 62)

กิจกรรม Special Night (Thai Desserts) เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. ณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของว่างเป็นขนมไทย และเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นจาก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น คุณณชญาดา ภิราษร หัวหน้าฝ่ายบริการฯ ศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมแจกของว่างและเครื่องดื่ม ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้รับประทานร่วมกัน ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่