ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมหัวข้อ “How to Seek Information on Library Website” ให้ นศ. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-10.30 น. . ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ “How to Seek Information on Library Website” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จำนวน 108 คน ณ อาคาร E4A ห้อง 617 เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนะนำการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดหาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม