สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์บรรณสารฯ เรื่อง ระบบบริหารจัดการพัสุดุและครุภัณฑ์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นายรุ่ง ผู้ค้าขาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้นำเสนอ “ระบบบริหารจัดการพัสุดุและครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารและสื่่อการศึกษา” ในกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เรื่อง แนวทางบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ และบุคลากรของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ (E3A-402) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้กับพัฒนาระบบเบิกจ่าย ยืม และคืนวัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม