ต้อนรับคณะดูงานจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา OVID Meeting 2022

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา OVID Meeting 2022 จำนวน 38 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติ่ม