ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09:00-11:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการของเสีย การจัดการขยะ และการลดขยะด้วยไอเดีย 3R ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปโดย การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุพรรณิภา หวังงาม และคุณนวลพรรณ คณานุรักษ์ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมจำแนกเป็น อาจารย์ 24 คน นักศึกษา 7 คน พนักงาน 152 คน และหน่วยงานภายนอก 9 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 192 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 8.30-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม เรื่อง “การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567” ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) ให้แก่บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน และรปภ.ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง​ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลแม่จัน​ วิทยากรประกอบด้วย ​คุณนคร คำเปี้ย คุณสำเริง หลานป้อ และคุณศราวุฒิ อินต๊ะปะกุล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ​ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ​การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง​ วิธีการรับมือกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น​ หลังจากนั้นเป็นการซักซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ​และกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวตามลำดับ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและให้คำปรึกษาการค้นคว้าเพื่อการวิจัยและจัดอบรมหัวข้อ “How to use Endnote?” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลบรรณานุกรมในการจัดทำการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน 20 คน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS Tower ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในสองวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิทยบริการ มอ. ปัตตานี เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานสภาพอากาศ และปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5)” และ “การดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง “ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานสภาพอากาศ และปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5)” เพื่อให้ศูนย์บรรณสารฯ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมกันนี้ศูนย์บรรณสารฯ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” เพื่อให้สำนักวิทยบริการฯ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00–12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาจารย์ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ จอห์นสตัน ที่ปรึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 5 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการดำเนินงานต่างๆ ของงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง”กระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ” กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บข้อมูล เรื่อง”กระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ” จากการสัมภาษณ์ และการเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการของสองสถาบันต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง GALE Empowering Research

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-11:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง GALE Empowering Research การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง S1 316 โดยนายธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning Asia PTE Limited เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อีบุ๊ค ฐานข้อมูลและเครื่องมีออำนวยความสะดวกในการสืบค้นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนไปจนถึงงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night สอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night แจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3

ศูนย์บรรณสารฯ จัดประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่อง “MFU ITA” ประจำปี 2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 09.00-10.00 น. โดยเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรู้และเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment : MFU ITA) เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป   หลังจากนั้นในวันที่ 10 มีนาคม 2567 ได้มีการบันทึกภาพผู้บริหารและพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกัน เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล.

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-11:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากคุณธิชา เจริญผล และคุณธิติยา ภักดีสม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการมุ่งสู่ Net Zero ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 113 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม