ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสำนักวิชาเวชศาสตร์ฯ มฟล.

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ และการให้บริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจำนวน 36 คน นอกจากนี้ยังได้จัดอบรม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิง วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลเพื่ออภิปรายงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS Tower ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในสองวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์บรรณสารฯ รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode″

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายรุ่ง ผู้ค้าขาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมการสัมมนา “ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero” และเข้ารับเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode” จากคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ Introduction to Scopus for Research

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Online Database Workshop ในหัวข้อ Introduction to Scopus for Research ผ่านระบบ Zoom Meetings เวลา 10.00– 12.00 น. โดย ดร.ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย ตำแหน่ง Customer Consultant จากบริษัท Elsevier ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสิ้น 45 ท่าน ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2566 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดแข่งขันบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดแข่งขันบอร์ดเกม (Library Board Game Masters) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ การตัดสินใจ รวมถึงสร้างทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษา นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ร้าน Alurfia in shelter โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Phoenix​ Born​ Again นาย ดรัณภพ ธนโชตินุกุล นางสาว กชกร ปริญญาวรวงศ์ นางสาว ชนิตา เดชอุดม ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ Alzheimer Gamer นาย กุลพัธ ณ พัทลุง นาย ชิณวัตร อดุลศักดิ์ นาย รุจดนัย เอี่ยมบำรุง หลังจากจบการแข่งขัน นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และตัวแทนจากร้าน Alurfia in shelter ได้มอบเงินรางวัล และใบประกาศให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หลังจากนั้นจึงได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม MFU Book Fair 2023

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2023 และมอบรางวัล Smart User 2023 ให้แก่ นางสาวชวัลลักษณ์ ถมประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีสถิติการยืมหนังสือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดขึ้น โดยมีคะแนนรวมมากที่สุดในรอบปีงบประมาณ 2566

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับอาจารย์ ดร.อณุตรา หงษ์ทอง และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 38 คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night สอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น 2566

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 18.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night แจกโดนัทและเครื่องดื่มฟรี เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงสอบกลางภาค ณ บริเวณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 โดยได้รับการการสนับสนุนจากมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ร่วมบริจาคน้ำกระเจี๊ยบ 20 ลิตร รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบ หลังจากนั้นได้ร่วมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในบริเวณศูนย์บรรณสารฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00-14.00 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วย Turnitin สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 จำนวน 102 คน ในรายวิชา 1901222 กระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล ณ ห้องประชุมพวงชมพู ชัั้น 5 อาคาร M-Square ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับและนำชมห้องสมุดแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14.30-15.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย คุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงานได้ให้การต้อนรับและนำชมห้องสมุดในการให้บริการต่าง ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ที่มาประเมินและตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม