ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมการสืบค้นการใช้งานฐานข้อมูลและเครื่องมือจัดการบรรณานุกรม Mendeley

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมการสืบค้นการใช้งานฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับและการใช้เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม Mendeley สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลและการใช้งาน Mendeley

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-15.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมการสืบคันข้อมูลใน Database, Books, Journals และ การใช้งานเบื้องต้น Reference Manager (Mendeley) ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม จำนวน 30 คน ณ ห้องTraining 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ และอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 60 คน ณ อาคาร S1 ห้อง 206 เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและเครื่องมือค้นคว้าวิจัย ที่ห้องสมุดจัดหาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ มฟล.

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 160 คน ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรงานพัสดุ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. บุคลากรงานพัสดุ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ของศูนย์บรรณและสื่อการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์และ ควบคุมครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานต่อไป

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ชร.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 (วันนี้) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงราย โดยมีคุณครูร่วมเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในครั้งนี้

นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มช.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในพิธีเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รูปภาพเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวร่วมเป็นตัวแทนรับมอบทรัพยากรในครั้งนี้

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

วันนี้ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.15 น. คุณแสงเดือน คำมีสว่าง และคุณภัทรวรรณ สิขิวัฒน์ ตัวแทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานด้านความยั่งยืน ในรูปแบบโปสเตอร์ประเภทคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “We care we share บทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมผู้ใช้บริการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” ในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คว้า 3 รางวัล จากการนำเสนอผลงาน PULINET ครั้งที่ 13

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference) ภายใต้กรอบแนวคิด “Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move-ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566  ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live)

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมการสืบคันข้อมูลและการใช้งาน Mendeley

เมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ S1-201 ทางห้องสมุดได้จัดการอบรมการสืบคันข้อมูลใน Database, Books, Journals และ การใช้งานเบื้องต้น Reference Manager (Mendeley) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) จำนวน 48 คน ในรายวิชา 1403481 Seminar เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและเครื่องมือค้นคว้าวิจัย ที่ห้องสมุดจัดหาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม