Library สัญจรพบสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00-11.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม “Library สัญจรพบสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์บริการ และระบบที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะจากสำนักวิชาฯ เพื่อนำมาพัฒนาบริการของศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เข้าร่วมฟังเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม