ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเรื่อง “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site” โดย คุณเจริญศักดิ์ วางวงศ์ หน่วยจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 316 (S1 – 316) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ มีความรู้ในการสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้บริการห้องสมุด (สำหรับเจ้าหน้าที่) ต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม