ศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิทยบริการ มอ. ปัตตานี เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานสภาพอากาศ และปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5)” และ “การดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง “ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานสภาพอากาศ และปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5)” เพื่อให้ศูนย์บรรณสารฯ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมกันนี้ศูนย์บรรณสารฯ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” เพื่อให้สำนักวิทยบริการฯ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม