ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ การให้บริการสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี VR การให้บริการ Netflix และการเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของทั้งสองหน่วยงานต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม