ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรม Green Library Explorer ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรม Green Library Explorer (ผจญภัยสู่ความรู้สิ่งแวดล้อมในห้องสมุด) ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
⏩กิจกรรมวิดีโอให้ความรู้ และตอบคำถามทางด้านสิ่งแวดล้อม
⏩กิจกรรมบอร์ดเกมส์เพื่อเสริมทักษะความคิด
⏩กิจกรรมชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Movie Streaming) ทางด้านวิทยาศาสตร์ และการจัดแสดงหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประมาณ 12,860 คน