ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล

 

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-14.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล ในการเยี่ยมชมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งบริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม