การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล.

เมื่อวันที่ 11 และ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 20 คน เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อเสนอแนะทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ดังนี้

  1. ประเด็นเสนอแนะ : การสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ไปยังนักศึกษา ยังไม่ชัดเจนและทั่วถึง ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าศูนย์บรรณสารฯ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

         การดำเนินการปรับปรุง : เพิ่มข้อความ “โครงการนี้ หรือกิจกรรมนี้ เป็นหนึ่งในโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015” พร้อมทั้งใส่ชื่อและโลโก้ของศูนย์บรรณสารฯ และทำการประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น

  1. ประเด็นเสนอแนะ : การล็อคประตูหนีไฟ อาจขัดกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย

        การดำเนินการปรับปรุง : เนื่องจากพื้นที่ห้องสมุดไม่สามารถเปิดประตูทิ้งไว้ได้ตลอดเวลา เนื่องจากมีเรื่องการระมัดระวังการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ  ดังนั้น ศูนย์บรรณสารฯ อยู่ในระหว่างการจัดหาตู้เก็บกุญแจที่ผู้ใช้บริการสามารถทุบเพื่อหยิบกุญแจเปิดประตูทางออกด้านข้างได้ด้วยตนเองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ได้ปรับมุมกล้องวงจรปิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูพื้นที่ประตูทางออกดังกล่าวได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

  1. ประเด็นเสนอแนะ : ควรมีป้ายกำกับกระบะทรายที่ใช้สำหรับดูดซับสารเคมี
    และเพิ่มวิธีการใช้งานกรณีที่มีการรั่วไหลของสารเคมี

        การดำเนินการปรับปรุง : ศูนย์บรรณสารฯ ได้ดำเนินการเพิ่มป้าย และวิธีการใช้งานของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) และได้ดำเนินการอบรมวิธีการใช้งานให้แม่บ้านกรณีเกิดการหกหรือรั่วไหลเรียบร้อยแล้ว

  1. ประเด็นเสนอแนะ : การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารฯ ควรเพิ่มวิธีการในการป้องกันข้อมูลให้มีความปลอดภัยจากข้างนอกเครือข่าย

         การดำเนินการปรับปรุง :  ศูนย์บรรณสารฯ ได้ทำการแยกโฟลเดอร์ของข้อมูล โดยแยกออกเป็นข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ และข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดออกจากกัน และจำกัดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

  1. ประเด็นเสนอแนะ : กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เช่น กฎหมาย นโยบายสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารฯ ควรเพิ่มวิธีการสื่อสาร หรือรับรู้ให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

         การดำเนินการปรับปรุง : ศูนย์บรรณสารฯ ได้รวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีการอับเดทหรือปรับปรุง โดยกำหนดให้มีการทบทวนทุก 3 เดือน และมีการสรุปสาระสำคัญ เพื่อแจ้งให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศใช้ ( http://www.library.mfu.ac.th/greenoffice/law/ )