แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ และบุคลากรของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล.

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และหัวหน้าฝ่าย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ และบุคลากรของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมในองค์กร” ณ ห้องประชุม 207 อาคารสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง