ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้แก่ ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ และระบบประเมินพนักงานระบบติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานต่อไป