อบรมเชิงปฎิบัติการให้กับนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติในหัวข้อ How to Seek Information on Library Website ให้กับนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา Digital Media Literacy จำนวน 180 คน ณ อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ