ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง”กระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ” กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บข้อมูล เรื่อง”กระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ” จากการสัมภาษณ์ และการเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการของสองสถาบันต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม