ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมการใช้งานการสืบค้นฐานข้อมูล ให้กับ นศ. นิติศาสตร์ มฟล.

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. . ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลผ่านระบบห้องสมุด” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 43 คน ณ อาคาร E4A ห้อง 618 เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนะนำการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดหาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม