ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลและการใช้งาน Mendeley

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-15.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมการสืบคันข้อมูลใน Database, Books, Journals และ การใช้งานเบื้องต้น Reference Manager (Mendeley) ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม จำนวน 30 คน ณ ห้องTraining 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ และอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 60 คน ณ อาคาร S1 ห้อง 206 เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและเครื่องมือค้นคว้าวิจัย ที่ห้องสมุดจัดหาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า