ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสำนักวิชาเวชศาสตร์ฯ มฟล.

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ และการให้บริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจำนวน 36 คน นอกจากนี้ยังได้จัดอบรม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิง วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลเพื่ออภิปรายงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS Tower ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในสองวันนี้เป็นอย่างยิ่ง