ศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมพนักงานศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (เหรัญญิก) นายทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสำนักงานสีเขียว กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน)
โดยการประเมินเป็นการตรวจสอบในขั้นตอนของเอกสาร หลังจากนั้นเป็นการตรวจดูสภาพแวดล้อม และการดำเนินงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ หลังจากนั้นคณะกรรมการจึงได้ทำการสรุปข้อดีในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ศูนย์บรรณสารฯ นำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป