บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลใบประกาศผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลใบประกาศผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากการได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 12 โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี้
🎉คุณ สุนทรีย์ พีระพาณิชย์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากผลงาน เรื่อง MFU Library Virtual Tour ผ่านเกม The Sims 4
🎉คุณจันทร์จิรา ไชยศักดิ์ และคุณรักเผ่า เทพปัน ได้รับรางวัลระดับดี จากผลงาน เรื่อง ระบบตรวจสอบหนี้สินคงค้างของห้องสมุด
🎉คุณณชญาดา แต้มรู้ คุณรักเผ่า เทพปัน คุณกิตติกร เขื่อนแก้ว และคุณวุฒิไกร โยวัง ได้รับรางวัลระดับชมเชย จากผลงาน เรื่อง MFU Library Delivery: บริการด้วยใจ สู้ภัยโควิด
🎉คุณรักเผ่า เทพปัน คุณภัทรวรรณ สิขิวัฒน์ และคุณจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ ได้รับรางวัลระดับดี จากผลงาน เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา “MFU Reading Guide” โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
🎉คุณนภสินธุ์ งามการ คุณสายกัญญา แสนโคตร และคุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว ได้รับรางวัลระดับชมเชย จากผลงาน เรื่อง MFU Library Bookshop: แหล่งคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือออนไลน์ ของห้องสมุดในยุคโควิด

#MFULActivities