ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการลดและคัดแยกขยะจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทีมศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย ที่ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง