เชิญชม นิทรรศการ “วันงดสูบบุหรี่โลก”

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ใน เรื่องของสภาพแวดล้อม