สป.อว. บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ (Reference Database) จำนวน 9 ฐานข้อมูล

ในปีงบประมาณ 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ (Reference Database) จำนวน 9 ฐานข้อมูล โดยมีระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้
1. ACM Digital Library
2. American Chemical Society Journal (ACS)
3. IEEE Electronic Library (IEL)
4. SpringerLink – Journal
5. Emerald Management
6. Academic Search Ultimate (ASU)
7. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
8. Engineering Source
9. ScienceDirect
หมายเหตุ 1. สามารถดูรายละเอียดและ Collection ที่ให้บริการได้ที่ https://library.mfu.ac.th/th/eresource/access-type/supported-by-thailis/
2. ใช้งานนอกเครือข่ายผ่าน EZproxy