ศูนย์บรรณสารฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับอาจารย์ ดร.อณุตรา หงษ์ทอง และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 38 คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม