ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:00-12:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” ณ ห้อง E4A-518 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) โดยได้รับเกียรติจากดร. ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร กรรมการอำนวยการ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ทั้งนี้มีนักศึกษา และบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ส่วนอาคารสถานที่ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 80 คน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม