ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมการสืบค้นการใช้งานฐานข้อมูลและเครื่องมือจัดการบรรณานุกรม Mendeley

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมการสืบค้นการใช้งานฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับและการใช้เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม Mendeley สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและเครื่องมือค้นคว้าวิจัย ที่ห้องสมุดจัดหาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างยิ่งค่ะ