นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มช.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในพิธีเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม