ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มฟล.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 8 คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ” การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ” ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง