Netflix Watch At Home

Netflix Watch at Home

++++++++

ขั้นตอนการให้บริการ Netflix Watch At Home

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่ https://bit.ly/3EadN1T
2.ให้บริการผ่าน Google chrome เท่านั้น  คลิก Generate Code และส่งหมายเลขที่ปรากฎให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ Netflix

หมายเหตุ: หากไม่เคยติดตั้งส่วนขยาย Chrome remote desktop ให้ทำการติดตั้งก่อนในครั้งแรกที่ bit.ly/3BZBGpo

เงื่อนไขการให้บริการ "Netflix watch At Home"

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่ https://bit.ly/3EadN1T
2. ให้บริการผ่าน Google chrome เท่านั้น
3. คลิก Generate Code และส่งหมายเลขที่ปรากฎให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ Netflix
4. ผู้ใช้บริการสามารถดู Netflix ได้ 7 วัน เจ้าหน้าที่จะทำการออกจากระบบในทุกวันจันทร์ ของแต่ละสัปดาห์ เวลา 09.00 น.

ให้บริการในวันและเวลาทำการ
* งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
* ขอสงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* หากเกิดเหตุ ขัดข้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในเวลาทำการ