สื่อการเรียนรู้ห้องสมุด

สื่อการเรียนรู้ห้องสมุด

MFU Library Tutorials

Orientation Video

แนะนำห้องสมุด

แนะนำบริการของห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่

แนะนำบริการของห้องสมุด

แนะนำพื้นที่ของห้องสมุด

Finding Resources in the Library

แนะนำการสืบค้นหนังสือ วารสาร บทความภายในห้องสมุด

แนะนำการใช้งาน Single Search

แนะนำการค้นหาหนังสือในห้องสมุด

แนะนำการค้นหาวารสารในห้องสมุด

แนะนำการค้นหา
บทความวารสารภาษาไทยในห้องสมุด

แนะนำการใช้งาน MFU Journals

eResources

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำการใช้งาน
SE-ED E-Library (คอมพิวเตอร์)

แนะนำการขอรหัสผ่าน
SE-ED E-Library

แนะนำการใช้งาน
SE-ED E-Library (Application)

Research Support

เครื่องมือสนับสนุนการค้นคว้า

แนะนำการใช้งานโปรแกรมEzproxy®

แนะนำการใช้งาน Turnitin

แนะนำการใช้รายการอ้างอิงจาก
Single search

Library Services

บริการอื่น ๆ ของห้องสมุด

ยืมต่อหนังสือผ่านระบบออนไลน์

การเสนอแนะและตรวจสอบหนังสือผ่านระบบออนไลน์

การขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

การขอใช้บริการสำเนาบทความฉบับปัจจุบัน

การจองหนังสือ

การขอใช้บริการ NETFLIX Watch at Home

การจองห้องค้นคว้ากลุ่ม

ขั้นตอนการขอสำเนาบทความวารสารที่มีในห้องสมุด

เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเอง

Register MFU Library Member

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

สมัครสมาชิกห้องสมุด

การอัปเดตข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่