บริการขอเลข ISBN CIP และ ISSN

isbn-web-head

บริการที่ช่วยสนับสนุนอาจารย์ หรือหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการขอเลขมาตรฐานสากล โดยแบ่งออกเป็นประเภท 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

 • การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number : ISBN)
 • การขอข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ (Cataloging in Publication : CIP)
 • การขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN)
ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

อาจารย์ หรือหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

(ISBN: International Standard Book Number)

สิ่งพิมพ์ที่สามารถขอเลข ISBN
ประเภทสิ่งตีพิมพ์ ประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์
1. หนังสือทั่วไป 1. สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน
2. สิ่งพิมพ์สื่อประสม (หนังสือ เทป หรือวิดีทัศน์) 2. วิดีทัศน์
3. แผนที่ 3. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
4. สิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์ 4. ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา
สิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องขอเลข ISBN
 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์
 2. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา
 3. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมต่าง ๆ
 4. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา
 5. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด
 6. บัตรอวยพร บัตรคำ
 7. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ
 8. รายงานการวิจัยของหน่วยงาน
 9. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์
หลักเกณฑ์การขอเลข ISBN
 1. หนังสือที่ยังไม่เคยพิมพ์
 2. ขอเลขใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดพิมพ์ครั้งใหม่ (edition)
  กรณีพิมพ์ซ้ำ/เพิ่มเติม (reprint) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล **ไม่ต้องขอเลขใหม่
 3. หนังสือชื่อเดียวกันแต่ต่างรูปแบบ เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน
 4. หนังสือหลายเล่มต่อกัน (Multi volume)

การขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

(ISSN: International Standard Serial Number)

สิ่งพิมพ์ที่สามารถขอเลข ISSN
ประเภทสิ่งตีพิมพ์ ประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์
1. วารสาร (Journal) 1. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal)
2. นิตยสาร (Magazine) 2. นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Magazine)
3. หนังสือพิมพ์ (Newspaper) 3. หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Newspaper)
4. จุลสาร (Booklet) 4. จุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Booklet)
หลักเกณฑ์การขอเลข ISSN
 1. วารสารที่ไม่เคยขอเลขมาตราฐานสากล
 2. เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนชื่อจากวารสารเดิม **ต้องขอเลขใหม่
 3. วารสารชื่อเดียวกัน แต่จัดทำในรูปแบบต่างกัน กล่าวคือ วารสารฉบับพิมพ์ และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ **ต้องขอเลขที่ต่างกัน
 4. วารสารเดิมที่มีการพิมพ์ด้วยภาษาอื่น **ต้องขอเลขที่ต่างกันให้วารสารภาษานั้น ๆ
การพิมพ์เลขวารสารบนตัวเล่ม

เลข ISSN กำหนดให้พิมพ์บนวารสาร ในตำแหน่งที่ชัดเจน ดังนี้

 1. หน้าปก มุมขวาบน (เป็นบริเวณที่เหมาะสมที่สุด)
 2. หน้าปกใน
 3. ปกหลัง

ขั้นตอนการบริการขอหมายเลข ISBN CIP และ ISSN

ขั้นตอนการให้บริการ ดำเนินการดังนี้ (คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

การขอเลข ISBN และ CIP
1. ไฟล์หน้าปกและหน้าปกใน (Cover and Title page)
2. ไฟล์หน้าลิขสิทธิ์และสารบัญ (Copyright and Content page)
3. ไฟล์เรื่องย่อ (Abstract) 1 ไฟล์  **(เฉพาะการขอ CIP เพิ่มเติม)
ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดไฟล์
การขอเลข ISSN ฉบับพิมพ์
1. ไฟล์หน้าปก (Cover page)
2. ไฟล์หน้าสารบัญ (Table of Contents page)
3. ไฟล์เรื่องย่อ (Abstract) 1 ไฟล์
การขอเลข ISSN ฉบับออนไลน์
1. ไฟล์หน้าปก (Cover page)
2. ไฟล์หน้าสารบัญ (Table of Contents page)
3. ที่อยู่เว็บไซต์

(กรณีที่สิ่งพิมพ์เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในหน้าสารบัญของวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบุ Table of Contents ให้ระบุ ISSN XXXX-XXXX อยู่บริเวณในหน้าเว็บเพจด้วย)

แบบฟอร์มการขอเลขมาตรฐานสากล

กรุณา อ่านรายละเอียดข้างต้น ตัวอย่างไฟล์ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนกรอกแบบฟอร์ม เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

หรือกรอกแบบฟอร์มผ่าน Google Form

ติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่ได้ตามช่องทางดังนี้

นางสาวไผททิพย์ ทับทอง ตำแหน่ง บรรณารักษ์

 4,175 total views,  2 views today