ผู้จัดทำรายงานประจำปี

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

นางสาวจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ

นางสาววิภาดา ดวงคิด

นางสาวพิชญา สาจันทร์

นางสาวไผททิพย์ ทับทอง

นางสาวตรีสลา ฟูแว่น

นายรักเผ่า เทพปัน

นางสาวเสาวณี กันทา

นางจิณณ์ณณัช ใจหลัก