รายงานประจำปี 2564

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


MFU Library Annual Report 2021

ที่อยู่

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์

0 5391 6330

โทรสาร

0 5391 6314

Email

library@mfu.ac.th